A-dan Z-yə terminlər (103)
A   B   C   Ç   D   E   Ə   F   G   Ğ   H   X   I   J   K   Q   L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   Y   Z   Filtri ləğv et
terminlər "Q" (5)
Qarşiliqli siğorta cəmiyyəti

Müstəsna olaraq üzvlərinin əmlak mənafelərinin sığortalanması məqsədilə fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatı.

Qaytarılan məbləğ

Həyatın yığım sığortası üzrə müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilərkən aktuar metodlar əsasında sığorta müqaviləsinə xitam verilmə tarixinə hesablanmış sığorta ehtiyatının sığortalıya ödənməli olduğu hissəsi.

Qeyri-mütənasib təkrarsiğorta

Sığorta hadisəsi baş verdikdə təkrarsığortalının şəxsi tutumundan artıq olan məbləğin təkrarsığortaçı tərəfindən ödənilməsini nəzərdə tutan təkrarsığorta növü.

Qismən sığorta

Əmlakın sığorta dəyərindən aşağı məbləğdə sığortalanması. Sığorta müqaviləsi sığorta məbləğinin sığorta dəyərindən aşağı olmasını nəzərdə tutursa, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortaçının ödədiyi sığorta ödənişinin məbləği də sığorta məbləğinin sığorta dəyərinə olan nisbətində müəyyən edilir.

Qrup halında sığorta

Bir sığorta müqaviləsi ilə iki və ya daha çox sığorta predmetinin sığortalanması.

  • «
  • 1
  • »