A-dan Z-yə terminlər (103)
A   B   C   Ç   D   E   Ə   F   G   Ğ   H   X   I   J   K   Q   L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   Y   Z   Filtri ləğv et

Tələb olunan kapital

Sözün izahı

 

Sığortaçının maliyyə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün tələb olunan, fəaliyyəti ilə bağlı təminat verdiyi risklərin nəzərə alınması ilə qanunvericiliklə və ya sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən vəsaitin məbləği.

Əlavə izahat:

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvafiq qərarına uyğun olaraq, 2011-ci il 01 yanvar tarixə fəaliyyət göstərən sığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləği 3 000 000 manat müəyyən edilmişdir. Lakin bu, minimum məbləğdir. Ola bilsin ki, “A” və ya “C” sığortaçıların maliyyə vəziyyətindən, portfelinin risklilik dərəcəsindən və s. amillərdən asılı olaraq onların ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi bundan da çox, məsələn müvafiq olaraq 3,5 milyon və 4,2 milyon manat ola bilər. Bu zaman həmin sığortaçıların tələb olunan kapitalı da bu məbləğlərə bərabər olmalıdır.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinad

«Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli Qanunu, maddə 1.1.27:

tələb olunan kapital – sığortaçının maliyyə öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vəsaiti ifadə edən məbləğ.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli “Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydalar”ı, bənd 2:

2.1. Sığortaçının tələb olunan kapitalı həyat və qeyri-həyat sığortaları üzrə ayrı-ayrılıqda müəyyən edilmiş aşağıdakı iki kəmiyyətdən böyük olanıdır:

2.1.1. tələb olunan kapitalın sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən minimum məbləği;

2.1.2. sığortaçının bu Qaydalara əsasən hesablanmış ödəmə qabiliyyətinin tələb olunan səviyyəsi.

“Sığortaçıların və təkrarsığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 2008-ci il 31 iyul tarixli, Q-09 nömrəli Qərarı,

bənd 1: 2008-ci il 01 avqust tarixdən 2009-cu il 01 yanvar tarixədək sığortaçının tələb olunan kapitalının minimum məbləği fəaliyyət göstərən sığortaçılar üçün 800 (səkkiz yüz) min manat, fəaliyyət göstərən təkrarsığortaçılar üçün isə 1,6 milyon (bir milyon altı yüz min) manat müəyyən edilsin. (mərhələli qaydada 2013-cü il 01 yanvar tarixinədək müvafiq olaraq 5 mln. və 10 mln. manatadək artırılmaqla).

bənd 2: Bu qərar qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra təsis edilən sığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləği 5 (beş) milyon manat, təkrarsığortaçıların tələb olunan kapitalının minimum məbləği isə 10 (on) milyon manat müəyyən edilsin.

Beynəlxalq təcrübədən nümunə

Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyasının “Kapital uyğunluğu və ödəmə qabiliyyəti prinsipləri” (2002), prisnip 8:

Kapitalın minimum səviyyəsi sığortaçının maliyyə qabiliyyətinin və davamlılığının ən aşağı təminat həddini ifadə edir. Minimum kapital təminat verilməsi planlaşdırılan risklərin nəzərə alınması ilə müəyyən edilir. Tələb olunan minimum kapital (eng.–minimum required capital) müəyyən risklərin gözlənilən dəyişmələrini heç bir vasitə olmadan kompensasiya etmək üçün istifadə edilməlidir. Yeni təsisatın yaradılması ilə bağlı xərclər minimum kapitalın təyinatına aid edilə bilməz. Sığorta nəzarəti orqanı sığortaçının ilkin formalaşma illərində onun fəaliyyətinə dəstək olması məqsədilə tələb olunan minimum kapitalın daha yuxarı həddini müəyyən edə bilər.

İordaniya Krallığının “Sığorta tənzimlənməsi Aktı” -1999-cu il, maddə 25, bənd C:

Şirkət bu Akt əsasında qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq tələb olunan minimum kapitala malik olmadan sığorta fəaliyyətini həyata keçirə bilməz.

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Sığorta Komitəsi Katibliyi: “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə Sığorta və Özəl Pensiya üzrə İcmal”, 1-ci Kitab (1999), səh.22:

Təminat fondu (eng.– guarantee fund) adlandırılan müəyyən edilmiş minimum kapital … sığortaçıların fəaliyyət istiqamətlərinə görə fərqlənir.

Qazaxıstan Respublikasının 2000-ci il 18 dekabr tarixli “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunu, maddə 46, bənd 4:

Təminat fondu (рус.гарантийный фонд)ödəmə qabiliyyətinin səviyyəsinin müəyyən edilmiş minimum həddən aşağı düşdüyü halda sığorta (təkrarsığorta) şirkətinin maliyyə sabitliyini və ödəmə qabiliyyətini təmin etmək üçün yaradılır.