A-dan Z-yə terminlər (103)
A   B   C   Ç   D   E   Ə   F   G   Ğ   H   X   I   J   K   Q   L   M   N   O   Ö   P   R   S   T   U   Ü   V   Y   Z   Filtri ləğv et

Təkrarsığorta

Sözün izahı

Sığortaçının sığortaladığı riskləri müqavilə əsasında tam və ya qismən digər sığortaçı (təkrarsığortaçı) ilə bölüşdürməsi və ya ona ötürməsi.

Misal:

Sığortaçı bir müəssisənin işçilərinin fərdi qəza sığortası üzrə sığortalanması zamanı 10 000 000 manat həcmində risk qəbul etməlidir ki, bunun müqabilində 50 000 manat sığorta haqqı hesablanır. Lakin onun ödəmə qabiliyyəti bir sığorta müqaviləsi üzrə 3 000 000 manatdan artıq riskləri öz üzərində saxlamağa imkan vermir. Buna görə də ya bu müqaviləni bağlamamalı, ya da belə hallarda risklərin idarə edilməsi üçün sığorta təcrübəsinin və qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan istifadə etməlidir. Qeyd olunan halda ən sadə və etibarlı vasitə təkrarsığortadır. Sığortaçı təkrarsığortadan istifadə etməklə qəbul etdiyi riskin 3 000 000 manatdan artıq hissəsini bir və ya bir neçə təkrarsığortaçıya ötürməklə təklif olunan sığorta risklərini qəbul etməyə nail olur. O, təkrartsığortaçılarla bölüşdüyü 7 000 000 manat riskin əvəzində həmin nisbətdə sığorta haqlarını da (35 000 manat) onlara verməlidir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinad

«Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli Qanunu,

maddə 1.1.2: təkrarsığorta – sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı risklərin bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin təkrarsığortaçı ilə bağlanmış müqaviləyə müvafiq olaraq ötürülməsi və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemi.

maddə 10.2: Təkrarsığorta fəaliyyəti sığortaçı tərəfindən digər sığortaçılardan sığorta risklərinin qəbul edilməsi və ya həmin risklərin bölüşdürülməsi üzrə təkrarsığorta müqavilələrinin bağlanması və yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan, sığorta fəaliyyətinə və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə verilmiş lisenziya əsasında həyata keçirilən fəaliyyət növüdür.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, maddə 890.1:

Təkrarsığorta sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı və ya təkrarsığortaladığı risklərin bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada təkrarsığortaçı ilə bölüşdürülməsi və ya təkrarsığortaçıya ötürülməsidir.

Beynəlxalq təcrübədən nümunə

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Sığorta Komitəsi Katibliyi: “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə Sığorta və Özəl Pensiya üzrə İcmal”, 1-ci Kitab(1999), səh.51:

Təkrarsığorta (eng.– reinsurance) öz sığorta portfellərini qorumaq üçün sığortaçılar tərəfindən alınan sığorta təminatıdır.

Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyasının «Sığorta Terminləri lüğəti» (2005), səh.55:

Təkrarsığorta müqaviləsi bir sığortaçı və ya xalis təkrarsığortaçı (təkrarsığortaçı) ilə digər sığortaçı və ya xalis sığortaçı (sedent) arasında, sedentin sığorta haqqı müqabilində bağlamış olduğu bir və ya bir çox sığorta polisi üzrə baş verən zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə bağlanan sığorta müqaviləsidir.

Litva Respublikasının 2003-cü il 18 sentyabr tarixli “Sığorta haqqında” Qanunu, 2-ci maddə, 49-cu bənd:

Təkrarsığorta – sığortaçının zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı və ya fəaliyyətindən irəli gələn digər itkilərinin sığorta haqqı müqabilində qəbul edilməsidir.

Qazaxıstan Respublikasının 2000-ci il 18 dekabr tarixli “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanunu, maddə 3:

təkrarsığorta (рус.–перестрахование) – bağlanmış təkrarsığorta müqaviləsinə uyğun olaraq, bir tərəfdən təkrarsığortalı tərəfindən risklərin bütövlükdə və ya bir hissəsinin təkrarsığortaya ötürülməsi, digər tərəfdən təkrarsığorta təşkilatının bu riskləri qəbul etməsi fəaliyyəti və bu fəaliyyətdən irəli gələn münasibətlər.