Axtar

AccessBank işçi axtarır - VAKANSİYA

Mikro və İstehlak Kreditlərinin Restrukturizasiyası və Bərpası Şöbəsinin mütəxəssisi 

Əsas vəzifə və öhdəlikləri:

1. Şəxsi portfel üzrə məqsədlərin yerinə yetirilməsi; 
2. Mövcud məlumat bazası əsasında gecikdirilmiş ödənişlər, borclar və borcların alınması müddətləri haqqında borclularla danışıqlar aparmaq; 
3. Borcluların axtarışına və onlarla əlaqələrin yaradılmasına yönəldilmiş tədbirlərdə iştirak etmək; 
4. Mövcud borcların tənzimlənməsi məsələləri ilə əlaqədar borclulara məsləhətlər vermək; 
5. Ödənilməmiş borcların alınması məsələləri ilə əlaqədar təşkilatın mənafeyini məhkəmə instansiyalarında təmsil etmək; 
6. Borcluların axtarışı məqsədi ilə məhkəmə icraçıları, dövlət və hüquq-mühafizə orqanları ilə danışıqlar aparmaq; 
7. Təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirmək, Bankda keçirilən iclaslarda və müşavirələrdə iştirak etmək; 
8. Məlumatlar bazasını hazırlamaq – görülmüş işlər haqqında məlumatları informasiya sisteminə daxil etmək; 
9. Bankın fəaliyyəti və müştəriləri haqqında kommersiya sirrinin məxfi saxlanmasını təmin etmək, qüvvədə olan qanunvericiliyi düzgün tətbiq etmək və təyin olunmuş qaydada kargüzarlıq aparmaq; 
10. Mövcud iş formalarının və üsullarının təkmilləşdirilməsi və yenilərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar təklifləri MİKRB baş mütəxəssisinə təqdim etmək; 11. MİKRB baş mütəxəssisi və meneceri tərəfindən verilən bütün tapşırıqları icra etmək. 

Vəzifəyə təyin olunmaq üçün tələblər:

 Təhsil: ali təhsil (və ya Bakalavr / Magistr dərəcəsi), iqtisadi və maliyyə sahəsində təhsilə üstünlük verilir. 
 Strateji və analitik düşüncə tərzi; 
 Təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq xüsusiyyəti; 
 Kollektivdə işləmək bacarığı və istəyi; 
 Yaxşı təşkilati keyfiyyətləri; 
 Mükəmməl məsuliyyət hissi; 
 Azərbaycan dili biliyi;
 Kompüter bilikləri (elementar səviyyədə). 

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz


Специалист Отдела Реструктуризации и Восстановления Микро и Потребительских Кредитов 

Основные задачи и обязательства:

1 Достичь целей по личному портфелю; 
2 Вести переговоры с должниками о просроченных платежах, задолженностях и сроках их погашения, на основании действующей базы данных; 
3 Принять участие на мероприятиях, направленных на поиск должников и налаживание связей с ними; 
4 Консультировать должников по вопросам урегулирования действующих задолженностей; 
5 Представлять интересы организации в связи с вопросами получения непогашенных задолженностей на судебных инстанциях; 
6 Вести переговоры с судебными инстанциями, а также государственными и правоохранительными органами с целью поиска должников; 
7 Выполнять представительские функции, принимать участие на собраниях и совещаниях, проводимых в Банке; 
8 Подготовить базу данных – вносить данные о проведённых работах в информационную систему; 
9 Обеспечивать конфиденциальность коммерческой тайны о деятельности и клиентах банка, применять действующее законодательство надлежащим образом и вести делопроизводство в установленном порядке; 
10 Представить старшему специалисту РВМПК предложения об усовершенствовании действующих и применении новых рабочих форм и методов; 11 Выполнять все поручения старшего специалиста и менеджера РВМПК. 

Требования по назначению на должность:

 Высшее образование (степень бакалавра / магистра), предпочтительно экономическое или финансовое образование; 
 Стратегический и аналитический образ мышления; 
 Инициативность и творческие свойства; 
 Умение и желание работать в коллективе; 
 Хорошие организационные навыки; 
 Чувство ответственности; 
 Знание азербайджанского языка; 
 Компьютерные знания (на элементарном уровне). 

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!


Specialist of Restructuring & Recovery of the Micro and Consumer Loans 

Main tasks and obligations:

1 Achieving the targets of personal portfolio; 
2 Holding negotiations with borrowers regarding the overdue payments, debts and maturities basing upon the valid database; 
3 Partıcıpatıng at the arrangements directed to search of borrowers and establishment of contacts with them; 
4 Consulting the borrowers in issues of regulating the existing debts; 
5 Representing the interests of organization in connection with the issue of acquisition of the unpaid loans in the judicial instances; 
6 Holding negotiations with the judicial instances as well as public and law machinery authorities for the purpose of searching the borrowers; 
7 Implementing the representation functions, participating at the meetings and consultations held in the Bank; 8 Preparing the database – inserting the data of the completed works to the information systems; 
9 Maintaining confidentiality of the commercial secret regarding the Bank’s activity and customers, duly applying the valid legislation and implementing the clerical work; 
10 Submitting to the RRMCL Senior Specialist the offers for improvement of the valid working forms and methods and application of new ones; 11 Fulfilling all tasks set by the RRMCL Senior Specialist and Manager. 

Requirements for the poositin: 

 High education (bachelor / master’s degree), preferentially economic or financial specialty; 
 Strategic and analytic manner of thought; 
 Zeal and creative skills; 
 Ability and desire of working in team; 
 Perfect organizational habits; 
 Sense of responsibility; 
 Knowledge of Azerbaijani language; 
 Computer skill (on elementary level). 

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Əlaqə

Email : enanewsaz@gmail.com

Tel : +994 70 500 12 33

"ENA.az"-ı Facebookda izləyin

Zəhmət olmasa 10 saniyə gözləyin Bağla